பொங்கு தமிழில் பங்குச்சந்தை குறிப்புகள்

Monday, January 24, 2005

தடுமாறும் சந்தை

கடந்த இரு வாரங்களாகவே பங்குச்சந்தை தடுமாறிக் கொண்டிருக்கிறது. சந்தையின் தடுமற்றத்தைப் பற்றி தமிழோவியம் பங்குச்சந்தை பார்வையில் - தடுமாறும் சந்தை

சனவரி 10 - 14ம் தேதி வரையிலான சந்தையின் கடும் சரிவு பற்றி - சந்தையில் ஒரு சுனாமி

0 மறுமொழிகள்: